De første år

Bristol starter i 1934 - 28. februar. <br>I forbindelse med renovering af carambolelokale i 2011 var det nødvendigt med en større oprydning / at kassere en masse gammelt ragelse. Uder dette arbejde dukkede der forskellige papirer op fra bl.a. de første år af klubbens historie. Noget af det er gengivet her.

 

Bristols første lokale var tilsyneladende på Klingenberg 14. Dette billede skulle være fra 1935.

 


I bladet Billard fra 1936 findes
annoncer for Bristol og for Odense
Billard Klub. Bristol er tilsyneladende
"lillebror" i Odense
på det tidspunkt.
Odense Billard klub er startet i 1925.
Der findes desuden en klub,
der hedder OBK32.


 
 
 
Bristols første "stjernespiller" er Charles Mortensen. Han er omtalt i Billard i 1939 og 1940.
 
 
 
I  december 1940 findes nedenstående artikel fra Bristols dagligdag:

Alt klar paa »Bristol«
Kanonerne som Tilskuere.

Direktør Svend Rosthøj, Etablissementet Bristol, Odense, ligger ikke paa ! den lade Side, selvom han hver Sommer er meget optaget af sin Sommerforretning, Bade-Etablissementet Skærven, Nyborg. Haandværkere har tømret, snedkereret, malet og regeret paa Bristol for at gøre Lokalerne smukke og indbydende til at modtage Billardpublikummet til Sæsonens Begyndelse. Ja, som de fleste ved, er Hr. Rosthøj en ivrig Billardspiller. og i Sæsonen kan man komme paa Bristol naar som helst, saa er Hr. Rosthøj i fuldt Sving ved Billardet, i Skjorteærmer og med et Smil over hele Femøren, og ind imellem Stødene tales der om Galop- og Travsport. Rosthøj giver gerne en god Fidus for at faa en endnu bedre.

Især er der Liv paa Bristol, naar Rosthøj og Alex Jacobsen tager en Dyst. Saa placerer Sofaspillerne og Hylekoret sig, for nu ved de, at der skal foregaa noget - en Kamp paa Liv og Død. Rosthøj og Jacobsen er i det daglige ualmindelige gode Venner, men naar de spiller Billard, forandrer Forholdet sig. Ingen vil tabe, og saa gaar det paa Livet løs med vilde Tilraab fra Hylekoret. Nu og da bliver Kø'en smidt midt i Kampens Hede, og saa bliver der diskuteret om det sidste Stød. Var der rødt eller var der Touch, eller hvordan mon den Bal skal spil- les? Drejer det sig om en ekstra svær Bal, maa Snedkermester Henner give Fidusen. Henner er en af Bristols gamle Kæmper, og han viser ogsaa l hvordan en svær Bal skal spille selv Oskar Johansen kan ikke lave bedre!

Paa med Vanten, Spillet fortsætter med fornyet Kraft, Armkræfter spændes, og Tilskuerne sidder som paa Naale. Nu er det Knald eller Fald. Sejren gaar skiftevis fra den ene til den anden, da det vel nok kan siges, : at de er jævnbyrdige. Naar nu Kampen er forbi, er de fine Venner igen, når de sætter sig sammen med Hylekoret. og alt er Fryd og Gammen. Saadan er der mange smaa Oplevelser, som alle bidrager til Billardspillets Fremme.

 

I juni 1942 skriver Bristols 2. formand, Alex Jacobsen, i (nu) Billard Bladet om aktiviteter i klubben. Billardklubberne i Svendborg og Århus har tilsyneladende på dette tidspunkt været Venskabsklubber.

Billardklubben "Bristol", Odense

som har staaet i Stampe et Par Aar, har det sidste Aar, takket været en initiativrig Bestyrelse, faaet Gang i Sagerne igen. Klubben har haft mægtig Fremgang og staar i Dag stærk baade hvad det økonomiske og det spillermæssige angaar. Klubben har i den sidst afholdte fynske Holdturnering haft henholdsvis et A- og et B-Hold i Ilden, og til stor Glæde for os alle paa "Bristol", viste vore Folk at have haft noget ud af den Træning, der laa forud, idet vore Hold vandt hver sit Fynsmesterskab. Dette Resultat lover godt for Fremtiden. - "Jo, vi har skam mange gode Spillere, som selveste Oskar ville blegne ved at se ... Hvad hehager ? Naa, ikke ?

Lørdag d. :28. Februar afholdt Klubben sin 8-aarige Stiftelsesfest, hvor alle medlemmer (ca. 50) blev inviteret til gratis Spisning. Det blev en helt igennem vellykket fest. Der foretoges bl.a. Præmieuddeling for et afholdt flæskespil, hvor der var udsat 3 Flæskestege til de 3 Spillere, der opnaaede højeste Serie i 3 Udlæg for 25 Øre

Samtidig blev der uddelt Præmier fra en lige afsluttet Handicapturnering. Sensationen i denne Turnering var, at vort ældste aktive Medlem, Kasserer i Klubben 'gennem mange Aar, Skræddermester L. A. Madsen, 65 Aar blev Vinder med 15 vundne og 5 tabte Kampe. Flot gjort, Hr. Madsen! Det skal bemærkes, at ovennævnte stadig er aktiv og deltager i saavel Enkeltmands som Holdkonkurrencer, men i tilgift til Præmien fik han ogsaa et velment ”Hurra!”

Som Afslutning paa Festen holdtes Auktion over en Masse Pakker, som Medlemmerne havde været saa elskværdige at skænke Klubben.

Fornylig har vi spillet Klubmesterskabet med stor Deltagelse. Klubmester blev John Jacobsen. _.- men det skal dog bemærkes, at her deltog Hr. Madsen ikke, ,- sikkert paa Grund af de mange "Pinsesnit", han skulde have færdige. Nu kunde vi som Slut paa Sæsonen tænke os at faa den Kamp med Svendborg Billardklub, som snart det sidste Aar har været os lovet, hvad siger min gode Ven Davidsen, Formand for Svendborg Billardklub til dette? Mon Tiden er inde nu, selvom det er lidt sent paa Sæsonen? Men jeg tror afgjort, at hvis vi henvendte os til Aarhus Billard Club om en Match, vilde vore Venner der sikkert hurtigt give os Svar herpaa. Jeg kan i samme Aandedræt meddele Aarhus, at "Palle"s hest er i god Stand, pudset og poleret og at den med Længsel venter paa snarligt gensyn med den gamle Stald i Aarhus. Til slut vil jeg paa "Bristol"-Kammeraternes og egne Vegne bringe en Hilsen til vore Venner i Aarhus og Svendborg.

Alex Jacobsen,
p, t. Formand for
B. K. "Bristol
"

 

Billardklubben ,, Bristol"

 afholdt Fredag den 10. September sin aarlige Generalforsamling efter to Gange tidligere at have aflyst denne , paa Grund af Forholdene.

Der var mødt betydeligt flere Medlemmer til denne Generalforsamling, end det de senere Aar havde ret Tilfældet, og dette maa vel tages som et Tegn paa stigende Interesse hos Medlemmerne.

Efter at Formanden, K. Knudsen, havde budt Forsamlingen Velkommen, blev Installatør Viggo Andersen valgt til Dirigent. Denne takkede for Valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formanden fik derefter Ordet for at aflægge Beretning for det forløbne Aar. Af denne fremgik det bl. a., at selvom der havde været en Del Afgang af Medlemmer, idet en Del var bort- rejst, var Medlemsantallet dog større end ved sidste Generalforsamling.

Beretningen godkendtes enstemmigt. Kassereren, L. A. Madsen, fremlagde det reviderede Regnskab, der sluttede med en Kassebeholdning paa Kr. 254,64.

Regnskabet godkendtes ligeledes enstemmigt.

Behandling af indkomne Forslag.

Herunder behandledes et fra Bestyrelsen fremsat Forslag til Ændring af Lovene, som med enkelte Rettelser blev vedtaget.

Valg af Formand. Begrundet paa visse indre Forhold havde Formanden ikke ønsket at forttte, men da der viste sig et enstemmigt Ønske fra Generalforsamlingen herom, indvilgede han i at forttte i endnu en Periode.

Valg af to Bestyrelsesmedlemmer. Da de afgaaende, Chr, Henner og M. Moth Iwersen, ikke ønskede at forttte, dels paa Grund af manglende Tid og dels paa Grund af svigtende Helbred, valgtes Helge Jacobsen og Svend Christensen. Til Suppleanter valgtes Aage Lohmann og Kaj Christensen. Til Revisorer genvalgtes Direktør Sv. Raasthøj og Slibermester Bachmann,

Eventuelt. Herunder havde enkelte Ordet, men da Tiden for Etablissementets Lukning var inde, sluttede Dirigenten Generalforsamlingen og udbragte et Leve for Klubben.

Formanden udbragte et Leve for Dirigenten og takkede denne for den udmærkede Maade, han havde ledet Forsamlingen paa.

K.  

 

Ovennævnte signatur "K" står antagelig for Bristol 3. formand K. Knudsen, der var formand i perioden 1942 - 1944

Ogsaa Jubilæum i Odense.

Billardklubben " Bristol", Odense, runder den 28. Februar 1944 det fortsætte første Tiaar. I den Anledning vil der blive afholdt Stiftelsesfest paa " Bristol"Fredag den 3. Marts Kl.. 18,30 pr. Der serveres Festmiddag, og efter denne vil der blive Lejlighed til et Par Timers Dans, ligesom der i Aftenens Løb vil blive Underholdning af forskellig Art.

Alle Medlemmer under Den danske Billard-Union er velkomne.

K.

Stiftelsesfesten i Billardklubben Bristol

Fredag den 3. Marts afholdt " Bristol" sit 10-Aars Jubilæum paa "Bristol" i Odense. KI. 18,30, samledes man ved Middagen. Formanden, K K n u d, s e n, bød velkommen og holdt en kort, men fyldestgørende Tale om Klubben og dens Foregangsmænd, hvoraf 2. havde været med fra Starten, nemlig H. P. Mogensen og Henner.

N. F. J e n s e n overbragte Hilsen og Lykønskning fra saavel D. D.B. U. som A. B. C. og sludrede lidt om Damerne. Endvidere taltes der af H e n n e r og A l e x J a c o b s e tiligesom H. P. M o g e n s e n afslø- rede sig som en interessant Taler. Ved Middagens Begyndelse oplæste F r u S t e l l a J a c o b s e n en selv, forfattet Prolog, der gjorde stor Lykke. Et Par Sange, der i Dagens Anledning var skrevet af Stella og,'Alex Jacobsen, 'gjorde ligeledes

Lykke.  

Efter Middagen tog Dansen sin Begyndelse, afbrudt af Stella og Alex Jacobsens fortræffelige Under-
holdning paa Scenen.

De Fynboer kan feste; og man føler sig straks hjemme hos dem, blot Skade, at der maatte sluttes KI.10 ¾.
Et nyt Led blev føjet i Kæden af gode Minder fra Fyn, og jeg sender " Bristol" min hjerteligste Tak og gode Ønsker.

 

'N. F.