Om Bristol‎ > ‎

Vedtægter

for: Billardklubben Bristol Odense
Sidst ændret 7/6 2021.

 Vedtægter           for: Billardklubben Bristol Odense

 § 1. Navn

Foreningens navn er Billardklubben Bristol Odense. Foreningen er stiftet i Odense den 28. februar 1934, og den har hjemsted i Odense Kommune.

 § 2. Formål

Foreningens formål er at højne billardspillets sportslige niveau, at fremme interessen for billardsporten i Odense Kommune, og i øvrigt at arbejde for kammeratligt samvær.

 § 3. Tilhørsforhold.

Bristol Odense er tilsluttet Den Danske Billard Union (under Danmarks Idræts-Forbund), hvis love og bestemmelser foreningen er underlagt.

§ 4. Medlemmer

A. Som medlem i foreningen kan optages enhver, der opfylder nærværende vedtægters betingelser.
Indmeldelse i foreningen skal registreres i klubbens medlemskartotek.
Ethvert nyt medlem modtager i forbindelse med indmeldelsen information om at kunne læse klubbens vedtægter og regler vedr. persondata på hjemmesiden. Den indmeldelsesansvarliges evt. nægtelse af medlemskab kan indankes for bestyrelsen.
Ethvert medlem er forpligtet til at følge det i foreningens lokaler opslåede ordensreglement.

B. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når bestyrelsen finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

 § 5. Kontingentforhold

A. Indmeldelsesgebyr, kontingent m.v. fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

B. Kontingentrestance over 2 måneder skal medføre udelukkelse, og det påhviler bestyrelsen at dette overholdes; der skal 14 dage før udelukkelse sendes skriftlig meddelelse til medlemmet herom.
Ønsker et sådan udelukket medlem atter at indtræde i foreningen, kan dette kun ske ved betaling af foreningens tilgodehavende.

C. Medlemmer som er i restance kan ikke deltage aktivt i generalforsamlingen.

D. Bestyrelsen kan nedsætte kontingentydelsen for et medlem, hvis den finder særlig grund hertil. Vedkommende skal da indsende skriftlig anmodning til bestyrelsen herom.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til et kvartals udløb, og med 30 dages varsel.

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse hertil sker via e-mail til medlemmerne samt ved opslag i foreningslokalerne mindst 14 dage før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i §§ 14 og 15 nævnte afstemninger.
Som stemmeberettiget medlem betragtes alle aktive, som er fyldt 16 år. Man skal dog være fyldt 18 år for at kunne vælges til en tillidspost.
Passive medlemmer har hverken tale- eller stemmeret på generalforsamlingen.
Intet medlem kan stemme ved fuldmagt, men medlemmer kan lade sig opstille til en bestyrelsespost ved fuldmagt.
Generalforsamlingsreferatet offentliggøres ved opslag i foreningens lokaler senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 referenter.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af medlemsydelser, godtgørelser og godkendelse af næste års budget.

7. Valg:

A. Forretningsudvalg jf. § 11 A

B. Udvalg jf. § 11 B

C. Turneringsleder jf. § 11 C

D. 2 Revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 13.

8. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og den skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom. Dagsorden, indeholdende de specifikke emner, som ønskes behandlet, skal være ved­lagt indkaldelsen. Kun disse emner kan behandles.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer: Formand, Kasserer, Sekretær og formændene for de faste udvalg: Keglebillard, Carambole, Pool og Snooker samt Turneringsleder for alle discipliner.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.
Foreningen tegnes af formanden, men ved økonomiske dispositioner af formand og kasserer.

§ 11. Foreningens ledelse.

A. På generalforsamlingen vælges et Forretningsudvalg bestående af Formand, Kasserer og Sekretær.
Formand og Sekretær vælges i ulige år og Kasserer vælges i lige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant til Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget forestår den daglige drift af foreningen, og kan nedsætte nødvendige udvalg, som refererer til Forretningsudvalget.
B. På generalforsamlingen vælges formændene for de 4 faste udvalg: Keglebillard, Carambole, Pool og Snooker. Alle vælges for 1 år.
Udvalgene kan yderligere supplere sig med det antal medlemmer, som de ønsker.
Udvalgene er selvstyrende inden for eget område, herunder holdsætning, interne turneringer, bredde- og ungdomsarbejde.
Alle økonomiske dispositioner afgøres af bestyrelsen.
C. På generalforsamlingen vælges Turneringslederen i lige år.
Turneringslederen forestår overordnet turneringsafviklingen internt og eksternt. Turneringslederen tages med på råd ved holdsætning i de forskellige discipliner.

§ 12. Økonomi/regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Revisorpåtegnet regnskab offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

§ 13. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

§ 14. Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsat til gavn for Billardklubben Bristol Odense og klubbens medlemmer. Et æresmedlem kan kun udnævnes, når en samlet bestyrelse stemmer for det, og skal endelig godkendes på førstkommende generalforsamling. Et udnævnt æresmedlem kan forsat virke i udvalg og bestyrelse jf. Bristol Odenses vedtægter.
Hvis et æresmedlem udviser en opførsel som ikke er forenelig med Bristol Odenses normer, kan bestyrelsen indstille til førstkommende generalforsamling at ærestitlen fratages vedkommende og de privilegier der følger med titlen bortfalder.

§ 15. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling; dog kræver vedtagelse, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede er for forslaget.

§ 16. Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 14 dages mellemrum. Hertil kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer begge gange stemmer for forslaget.
Foreningens eventuelle midler skal da gå til foreninger, der udfører ungdomsarbejde i Odense Kommune.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Bristol, 7. juni 2021.

Formand: ______________________________________ Dirigent: ____________________________________